Ontdek het Leven leerlijnen
Leerjaar 1 - Godsdienst in je omgeving

Het boek van leerjaar 1 begint met godsdienst in de omgeving van de leerling, gevolgd door een introductie op de vijf wereldgodsdiensten. Hierna komt de ontstaansgeschiedenis van de drie monotheïstische godsdiensten aan bod. Module twee van dit boek is een stevige introductie op de Bijbel. Hierbij wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de Bijbel, de indeling, de talen, het vertalen en het gebruik ervan.

Leerjaar 2 - Oude Testament
In dit boek volgen we het Oude Testament als een rode draad. Het boek start met de Schepping en volgt de manier waarop de Here God Zijn belofte van de Verlosser door de geslachtslijn van Abraham tot Christus uitwerkt. Tijdens het maken van de opdrachten, komt de relevantie voor de leerling steeds aan bod.

Leerjaar 3 - Nieuwe Testament (beschikbaar vanaf Februari 2014)
De leerling bestudeert de geboorte, het leven, het sterven en de opstanding van de Here Jezus. Het werk van de Heilige Geest wordt nagegaan en vervolgens worden de zendingsreizen van Paulus en het ontstaan van de eerste gemeenten onder de loep genomen.

Leerjaar 4 - Projectmatige thema's (beschikbaar vanaf Februari 2014)
Een grote mate van differentiatie kan worden toegepast in het vierde leerjaar. Aan de hand van de thema's werken de leerlingen projecten uit. Enkele voorbeelden van deze thema's zijn:

  • ethiek
  • religieuze bewegingen / sektes
  • schepping / evolutie
  • wonderen en genezing
  • occultisme
  • verdieping van andere godsdiensten
  • eindtijd en de tijd waarin we leven